Een overlijden in je naaste omgeving is een ingrijpende en overrompelende ervaring. Een christelijk ritueel geeft een boodschap van hoop op nieuw leven; de overledene willen we toevertrouwen aan de geborgenheid die God geven kan voorbij de grenzen van ons leven.

De keuze voor een christelijk ritueel is een manier om bewust in een gelovige traditie te gaan staan: zoals men gedoopt wordt bij het begin van het leven en tijdens het leven andere sterke geloofsmomenten meemaakt, zo wordt ook het einde van het leven gelovig gekaderd.

 

Een afscheid in meerdere momenten

1. Een avondwake

Op de vooravond van de uitvaart komt men samen in de kerk om te bidden voor de overledene en voor de rouwende familie. Dit is een bezinnende wake: gebeden en teksten van hoop en troost worden afgewisseld met stiltemomenten en met zang of muziek. Inbreng van de familie is mogelijk en welkom. De avondwake heeft doorgaans plaats om 19.00 u.

2. De uitvaartviering

Op de dag van de uitvaart is er een viering rond het lichaam van de overledene. Naast geloofselementen is hier ruimte voor persoonlijke elementen: een verhaal uit het evangelie en het leven van de overledene worden met elkaar verbonden, de familie kan getuigen over haar dierbare, voorbeden en lezingen zijn aangepast, de liederen sluiten aan bij de wensen van de overledene of van zijn familie. Bovendien worden een aantal kerkelijke rituelen gesteld. Er zijn: het licht van de paaskaars, de naamvermelding op een kruisje, een groet van de aanwezigen aan de overledene, een bewieroking en zegening. De uitvaartviering heeft doorgaans plaats om 10.30 u.

3. De eucharistie in het weekend

In de eucharistie van een af te spreken weekend na de uitvaart is er een gedachtenisviering van de overledene. De overledene wordt vernoemd bij het begin van de viering en in het grote dankgebed bij de intenties voor de overledenen. Na de viering van deze eucharistie wordt het kruisje met de naam van de overledene achteraan in de kerk aangebracht, op het gedenkbord voor de overledenen, waar het blijft hangen tot het volgende feest van Allerheiligen.

Andere mogelijke eucharistievieringen voor de overledenen

Families kunnen daarnaast ook nog kiezen voor zeswekenmissen (te spreiden over zes weken of over een langere periode), een jaarmis op de verjaardag van het overlijden, een eucharistie voor de overledene op een bijzondere datum of een feest, of een ‘stichting’ (die geldt voor 25 jaar).

Waar gaan deze vieringen door ?

De vermelde afscheidsmomenten gebeuren in de vier kerken van Zonhoven. Meestal kiest men de kerk van de parochie waar men woont. Dit kan dus zijn: de Sint-Quintinuskerk van het Centrum, de Sint-Jozefkerk van Halveweg, de Sint-Eligiuskerk van Terdonk, de kerk van O.L. Vrouw-Maagd-der-Armen van Termolen.

Financieel

Het tarief voor de kerkelijke uitvaart is in het bisdom Hasselt vastgelegd op 275 euro. Het grootste deel daarvan gaat naar het onderhoud van de kerk en naar de werking van de parochie. In dit bedrag is de avondwake, de uitvaartdienst en de eucharistie volgend op de uitvaartviering inbegrepen.

Contact

Secretariaat federatie Zonhoven (open: elke werkdag van 9u.00 tot 13u.00 uur en op maandag- en dinsdagnamiddag van 13u.30 tot 16u.00)

of priester Rik Renckens:

Klodsbergweg 5, 011 74 00 13

secretariaat.federatie.zonhoven@skynet.be